Documente publice – Circumscripția comunala Constantin Daicoviciu Nr. 26

hotararea-nr.-1-BECC
hotararea-nr.-2-BECC
hotararea-nr.-3-BECC
hotararea-nr.-4-BECC
hotararea-nr.-5-BECC
hotararea-nr.-6-BECC
proces-berbal-ramanere-definitiva-candidaturi
proces-verbal-tragere-la-sorti

ANUNT LICITATIE INCHIRIERE PASUNE

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:  Comuna Constantin Daicoviciu, cu sediul în Localitatea Cavaran nr 11, județ Caras –Severin, tel/fax: 0255510126, primariacavaran@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

 Închirierea unei suprafețe totale de 1026,87 hectare pășune comunală, formată din 35 (treizecișicinci) loturi: Lot nr. 1 – Pășunea Constantin Daicoviciu, în suprafață de 21,55 ha, situată în parcela u.a. 14A, 14D, 14B, 14C, Lot nr. 2 -Pășunea Constantin Daicoviciu, în suprafață de 37,05 ha, situată în parcelele u.a. 14D, 14B, 13B, 14C,12A, Lot nr.3 – Pășunea Constantin Daicoviciu în suprafață de 28,5 ha, situata în parcelele u.a. 12D, 12C, Lot nr.4 – Pășunea Constantin Daicoviciu în suprafață de 20 ha, situata în parcelele u.a. 12A, 12B, Lot nr.5 – Pășunea Maciova în suprafață de 66,6 ha, situaae în parcelele u.a. 18B, 19, Lot nr.6 – Pășunea Maciova în suprafață de 21,2 ha, situata în parcela u.a. 23, Lot nr.7 – Pășunea Maciova în suprafață de 13,9ha, situata în parcelele u.a. 18C, 17, Lot nr.8 – Pășunea Maciova în suprafață de 15,5 ha, situata în parcelele u.a. 18A, 20, Lot nr.9 – Pășunea Maciova în suprafață de 25 ha, situata în parcela u.a. 24, Lot nr.10 – Pășunea Maciova în suprafață de 24,7 ha, situata în parcelele u.a. 21,23, Lot nr.11– Pășunea Matnicul Mare în suprafață de 49,13 ha, situata în parcelele u.a. 2C, 2D, 2A, 2E, Lot nr.12– Pășunea Matnicul Mare în suprafață de 204,27 ha, situata în parcelele u.a. 3C, 1B ,2B, 3D,1A, 4A,3A, 4F ,3B, 4B,4C, 4D ,4E, 3D , Lot nr.13– Pășunea Matnicul Mare în suprafață de 28,2ha, situata în parcelele u.a. 4D, 2G, 11, 2F , Lot nr.14– Pășunea Matnicul Mare în suprafață de 50,4 ha, situata în parcelele u.a. 2A, 2F,Lot nr.15– Pășunea Pestere în suprafață de 24,6 ha, situata în parcelele u.a. 16B, 15,Lot nr.16– Pășunea Pestere în suprafață de 22,6 ha, situata în parcelele u.a. 16C, 22B,Lot nr.17– Pășunea Pestere în suprafață de 4,9 ha, situata în parcelele u.a. 16A, 22A,Lot nr.18– Pășunea Prisaca în suprafață de 89,68 ha, situata în parcelele u.a. 5A, 8A, 8C, 10A, 5D, 25, Lot nr.19– Pășunea Prisaca în suprafață de 40,98 ha, situata în parcelele u.a. 8B, 26,Lot nr.20– Pășunea Prisaca în suprafață de 10,98 ha, situata în parcela u.a. 8B,Lot nr.21– Pășunea Prisaca în suprafață de 30,65 ha, situata în parcela u.a. 5A,Lot nr.22– Pășunea Prisaca în suprafață de 8 ha, situata în parcela u.a. 8A,Lot nr.23– Pășunea Prisaca în suprafață de 15,8 ha, situata în parcela u.a. 8A,Lot nr.24– Pășunea Prisaca în suprafață de 3,7 ha, situata în parcela u.a. 5B,Lot nr.25– Pășunea Prisaca în suprafață de 11,5 ha, situata în parcela u.a. 5C,Lot nr.26– Pășunea Prisaca în suprafață de 10 ha, situata în parcela u.a. 10B,Lot nr.27– Pășunea Prisaca în suprafață de 8,2 ha, situata în parcela u.a. 10B,Lot nr.28– Pășunea Prisaca în suprafață de 10 ha, situata în parcela u.a. 10B,Lot nr.29– Pășunea Zagujeni în suprafață de 26 ha, situata în parcelele u.a. 7C,7E,Lot nr.30– Pășunea Zagujeni în suprafață de 10,9 ha, situata în parcela u.a. 7A,Lot nr.31– Pășunea Zagujeni în suprafață de 13 ha, situata în parcela u.a. 7D,Lot nr.32– Pășunea Zagujeni în suprafață de 26,38 ha, situata în parcela u.a. 7B,Lot nr.33– Pășunea Zagujeni în suprafață de 4,66 ha, situata în parcelele u.a.7B, 6B,Lot nr.34– Pășunea Zagujeni în suprafață de 34,4 ha, situata în parcela u.a. 6A,Lot nr.35– Pășunea Zagujeni în suprafață de 9 ha, situata în parcelae u.a. 9C,  aparținând domeniului public al comunei Constantin Daicoviciu, județul Caraş-Severin, conform Caietului de sarcini, HCL Comuna Constantin Daicoviciu Nr. 22 din data 29.04.2024 și conform O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

3. Informații privind documentația de atribuire: informațiile se găsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:  la sediul Comunei Constantin Daicoviciu, Localitatea Cavaran nr 11, județ Caras -Severin, contra cost.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul registratură, din cadrul Comunei Constantin Daicoviciu, Localitatea Cavaran nr 11, județ Caras -Severin.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:  Contravaloarea documentației de licitație cu anexele acesteia este de 100 lei pentru un exemplar și se va achita la caseria Comunei Comunei Constantin Daicoviciu, Localitatea Cavaran nr 11, județ Caras -Severin.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.05.2024 ora 10.00

4. Informaţii privind ofertele: Conform caietului de sarcini

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 30.05.2024 ora 09.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Comunei Constantin Daicoviciu, Localitatea Cavaran nr 11, județ Caras -Severin – Registratură

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta  se va depune într-un 1 (unu) exemplar original

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 30.05.2024, ora 10.00, la sediul Comunei Constantin Daicoviciu, Localitatea Cavaran nr 11, județ Caras –Severin.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Caraș-Severin cu sediul în Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4, cod poştal 320061, tel. 0255213304 fax 0255213135, email: ecris.115@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 08.05.2024

Proiecte de investitii

Apă și canalizare în localitățile Constantin Daicoviciu, Peștere, Maciova și Mâtnicu Mare

Modernizare drumuri comunale în localitățile Maciova, Mâtnicu Mare, Peștere

Complex de agrement în Constantin Daicoviciu

Compartiment Achizitii Publice

achizitii

Atributii:

 1. Fundamentează şi elaborează Programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente de specialitate, program pe care-l supune aprobării Consiliului local Constantin Daicoviciu;
 2. Realizează punerea în corespondenţă cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV), a produselor, serviciilor şi lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică;
 3. Întocmeşte notele justificative şi le supune aprobării primarului comunei Constantin Daicoviciu în cazul aplicării unei proceduri care constituie excepţie de la regula de atribuire şi anume în cazul dialogului competitiv, negocierea şi cererea de oferte, pe baza referatelor de necesitate şi a notei de calcul privind valoarea estimată elaborate şi transmise de către fiecare compartiment de specialitate;
 4. Înştiinţează Ministerul Economiei şi Finanţelor asupra procedurii care urmează a fi derulată conform prevederilor legale în vigoare;
 5. Redactează şi înaintează anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire în conformitate cu prevederile legale, spre publicare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), Monitorul Oficial al României partea VI-a Achiziţii publice şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz;
 6. Elaborează calendarul procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziţii publice, evitarea suprapunerilor şi întârzierilor şi monitorizarea internă a procesului de achiziţii ţinând seama de termenele legale prevăzute pentru publicare anunţuri, depunere candidaturi/oferte, duratele previzionate pentru examinarea şi evaluarea candidaturilor/ofertelor precum şi de orice alte termene care pot influenţa procedura;
 7. Elaborează şi/sau coordonează elaborarea documentaţiei de atribuire/selectare/ preselectare în colaborare cu compartimentele interesate de produse, servicii sau lucrări şi răspunde pentru legalitatea procedurilor;
 8. Pune la dispoziţia oricărui operator economic, care solicită, documentaţia de atribuire/selectare/preselectare;
 9. Răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi la solicitările de clarificări, răspunsurile însoţite de întrebările aferente transmiţându-le de către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire;
 10. Participă în comisiile de evaluare a ofertelor;
 11. Informează ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie;
 12. Împreună cu compartimentul juridic redactează contractele de achiziţie publică potrivit fiecărei proceduri urmate şi urmăreşte avizarea, semnarea şi comunicarea acestora;
 13. Elaborează împreună cu compartimentul juridic şi transmite la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor punctul de vedere al autorităţii contractante în cazul existenţei unei contestaţii;
 14. Duce la îndeplinire măsurile impuse Autorităţii contractante de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 15. Întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică care cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul procedurii de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii;
 16. Pune la dispoziţia oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, dosarul de achiziţie publică, dacă acest lucru este solicitat, cu condiţia ca nici o informaţie să nu fie dezvăluită dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii;
 17. Elaborează studii de fundamentare şi oportunitate a deciziei de concesionare în orice situaţie în care se intenţionează să se atribuie un contract de concesiune de lucrări publice sau de servicii;
 18. Justifică necesitatea şi oportunitatea concesiunii şi demonstrează că: proiectul este realizabil, răspunde cerinţelor şi politicilor autorităţii publice, şi dacă au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului, şi dacă acesta beneficiază de susţinere financiară, menţionând contribuţia autorităţii contractante;
 19. Facilitează accesul la documente, rapoarte, baze de date, măsurători şi, în general, la orice informaţie disponibilă care ar putea servi la elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare;
 20. Facilitarea contactelor consultantului cu alte autorităţi publice şi/sau cu persoane de drept privat în domeniul de referinţă;
 21. Analizarea fiecărui raport intermediar şi a raportului final, precum şi formularea observaţiilor şi propunerilor de modificare, asumându-şi răspunderea pentru legalitatea acestora;
 22. Avizarea îndeplinirii de către consultant a activităţilor desfăşurate în fiecare fază;
 23. Elaborarea unui raport de avizare a finalizării studiului de fundamentare a deciziei de concesionare şi prezentarea acestuia conducătorului autorităţii contractante în vederea aprobării;
 24. Propune aprobarea studiilor de fundamentare şi/sau de oportunitate din domeniul de competenţă, în condiţiile legii;
 25. Propune desemnarea unui colectiv de coordonare şi supervizare pentru atribuirea fiecărui contract de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii;
 26. Propune stabilirea criteriilor şi a documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune a lucrărilor publice şi a serviciilor în anunţul de participare;
 27. Transmite spre publicare anunţurile de participare către operatorul SEAP sau publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene redactate într-o limbă oficială a Uniunii Europene;
 28. Participă cu membrii comisiei la deschiderea ofertelor şi a altor documente care însoţesc oferta, verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, realizează selecţiei/preselecţiei candidaţilor, dialogul cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv, negocieri cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;
 29. Verifică propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi, din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă în vederea stabilirii ofertelor admisibile şi a celei câştigătoare;
 30. Elaborează, în colaborare cu Compartimentul contencios juridic, propuneri de anulare a procedurii de atribuire şi raportul procedurii de atribuire, potrivit legii;
 31. Transmite spre publicare în SEAP informaţii referitoare la identitatea ofertantului câştigător, la serviciile sau lucrările publice care fac obiectul contractului de concesiune, la redevenţa pe care o va primi autoritatea contractantă sau, după caz, la contribuţia financiară care urmează să fie plătită de autoritatea contractantă;
 32. Întocmeşte raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior si le transmite către Agenţia Naţională de Reglementare şi Monitorizare de Achiziţii Publice (ANRMAP);
 33. Răspunde de păstrarea documentelor cu care lucrează şi predarea la arhiva primariei în luna februarie a anului următor;

Banner: Istoric

Istoric

Numele satului a cunoscut în decursul istoriei mai multe forme: Caran, Caaran, Cauran, Cavaran, iar documentele în care au fost menţionate au fost atribuite, adesea, de către unii specialişti, istoriei oraşului Caransebeş, aflat la distanţă de cca 15 km. Dacă statutul localităţii în secolele XIII-XVI este încă incert din punctul de vedere al istoricilor, săpăturile arheologice efectuate în anii 1940 în locul numit prin tradiţie “cetate”, în imediata apropiere a satului, au evidenţiat fără dubiu existenţa unei biserici medievale. În 1974 numele localităţii a fost schimbat în “Constantin Daicoviciu”.

Continuare…